เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทตามมาตรฐานแพทยสภา

  

พันธกิจศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตามมาตรฐานแพทยสภา
2. เป็นศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. สนับสนุนงานการเรียนการสอนของกลุ่มงาน
4. ประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตแพทย์
5. พัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน
6. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
8. สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
9. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั่วไป และให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
10. ทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย